Adana Avukat İsmail Sari
Avukat İsmail Sarı
 
Boşanma Davaları
BOŞANMA DAVALARI

GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME

Boşanma davalarına bakacak görevli ve yetkili mahkeme; Medeni Kanunumuzun 168.maddesine göre eşlerden birinin yerleşim yeri veya son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yerdeki aile mahkemesi veya O yerde kurulmuş bir aile mahkemesi yok ise aile mahkemesini sıfatıyla boşanma davalarına bakacak olan Asliye Hukuk mahkemelerinde açılabilir.

BOŞANMA NEDENLERİ

I-Zina
II-Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış
III-Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme
IV-Akıl hastalığı nedeniyle boşanma
V-Terk Nedeniyle Boşanma davası
VI-Şiddetli geçimsizlik veya Evlilik birliğinin Temelden sarsılması nedeniyle boşanma davası

I-ZİNA
Medeni Kanunumuzun 161. maddesinde düzenlenmiş olup, madde metini ise aşağıda aynen belirtildiği gibidir.

Madde 161 - Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir.
Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her halde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer.
Affeden tarafın dava hakkı yoktur.

Dava şartları:
Bu maddeden de anlaşılacağı üzere zina nedeniyle boşanma davası açılabilmesi için aşağıdaki şartları taşıması gereklidir.

a) Baka bir insanla cinsel ilişkiye giren bir insanın öncelikle Evli olması gerekir.
b) Evli olan bir insanın diğer cinste bir insanla cinsel ilişkiye girmesi gerekir.
c) Bu cinsel ilişkiyi bilerek ve isteyerek gerçekleştirmesi yani kusurlu olması gerekir. Bu ilişki cebir şiddet gibi gerçek iradeyi ortadan kaldıran bir suçla gerçekleşmiş ise bu zina kavramı içerisinde değerlendirilemez.

II- HAYATA KAST, PEK KÖTÜ VEYA ONUR KIRICI DAVRANIŞ

Madde 162 - Eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası açabilir.

Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her halde bu sebebin doğumunun üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer.

Affeden tarafın dava hakkı yoktur.

III- SUÇ İŞLEME VE HAYSİYETSİZ HAYAT SÜRME

Madde 163 - Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse, bu eş her zaman boşanma davası açabilir.

Maddeden de anlaşılacağı üzere; bu boşanma davasının da şartları:Bu maddede iki boşanma nedeni örnekleyici olarak düzenlenmiştir.

Bunlar;
A-Yüz kızartıcı bir suç işlenmesi
    Örneğin; hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik ve benzeri.
B-Haysiyetsiz hayat sürme
    Toplumun genelinde kötü ve onursuz bir yaşam şekli olarak nitelenebilecek davranışı
    yaşam biçimi olarak sürdürme olarak belirtebiliriz.

IV-AKIL HASTALIĞI NEDENİYLE BOŞANMA

Bu boşanma nedeni medeni kanunumuzun 165.Maddesinde düzenlenmiş olup, madde metni aşağıda aynen yazılmıştır.

Madde 165 - Eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hale gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası açabilir.

Şartları:
a-Eşlerden birisinin evlendikten sonra akıl hastası olması ve bunun doktor raporu ile kesin olarak ispat edilmesi
b-Hastalığın tedavisinin olmaması
c-Hastalığın en az üç yıl sürmesi
d-Bu hastalık nedeniyle evlilik birliğinin diğer eş yönünden çekilmez bir hale gelmesi

 Akıl hastalığın nedeniyle açılan boşanma davalarında akıl hastası olan eşin vesayet altına alınması için vesayet mahkemesinin kararı gerekli olup, vesayetle ilgili dava sonuçlanmadan bu dava hakkında karar verilemez.

V-TERK NEDENİYLE BOŞANMA

Bu boşanma nedeni medeni kanunumuzun 164. Maddesinde düzenlenmiş olup, madde metni aşağıda aynen yazılmıştır.

Madde 164 - Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hâkim tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası açabilir. Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır.

Davaya hakkı olan eşin istemi üzerine hâkim, esası incelemeden yapacağı ihtarda terk eden eşe iki ay içinde ortak konuta dönmesi gerektiği ve dönmemesi halinde doğacak sonuçlar hakkında uyarıda bulunur. Bu ihtar gerektiğinde ilan yoluyla yapılır. Ancak, boşanma davası açmak için belirli sürenin dördüncü ayı bitmedikçe ihtar isteminde bulunulamaz ve ihtardan sonra iki ay geçmedikçe dava açılamaz.


VII- EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELDEN SARSILMASI

Bu nedenle boşanma davası açabilmenin şartları Medeni Kanunumuzun 166.maddesinde düzenlenmiş olup madde metni aynen aşağıda olduğu gibidir.

Madde 166 - Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.

Yukarıdaki fıkrada belirtilen hallerde, davacının kusuru daha ağır ise, davalının açılan davaya itiraz hakkı vardır. Bununla beraber bu itiraz, hakkın kötüye kullanılması niteliğinde ise ve evlilik birliğinin devamında davalı ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir yarar kalmamışsa boşanmaya karar verilebilir.

Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu halde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü halinde boşanmaya hükmolunur. Bu halde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.

Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi halinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir.

            ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI
   
Önemi açısından Anlaşmalı boşanma davasına küçük bir açıklama getirecek olursak:
Anlaşmalı boşanma davası Medeni kanunumuzun 166/3 maddesinde düzenlenmiş olup, en önemli şartlar evliliğin üzerinden en az bir yıl süre geçmiş olması ve eşlerin gerek evliliğin mali yönlerinde ve gerekse, müşterek çocukları var ise çocukların velayetinin hangi eşte kalacağı ve çocukların velayeti kendisinde kalmayan diğer eşin müşterek çocuklara ne kadar nafaka ödeyeceğine kadar, bilgileri taşıyan bir boşanama protokolünün mahkemeye sunulması gereklidir.


            TANIMA VE TENFİZ

Türkiye açısından yabancı bir ülke mahkemesince verilen bir boşanma davasına ilişkin karar veya  bir tazminata ilişkin kararın Türkiye’ de icra kabiliyeti olabilmesi yada kesin hüküm veya delil olarak kabül edilebilmesi için 2675 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunun 34 ve 42 maddesindeki düzenlemeler bize yol göstermektedir.

Teknik ve hukuki diğer ayrıntılara girmeden kısaca şartlarına değinelim.

Şartları:
1-Yabancı bir ülke mahkemesince verilmiş bir kararının aslı olacak.
2-Verilen bu karar kesinleşmiş bulunacak.
3-Bu kararın tüm metni Türkçeye tercüme edilmiş ve resmi kurumlar tarafından onaylanmış bir sureti bulunacak
4-Kararı veren mahkemenin bulunduğu ülke ile Türkiye arasında bu tür kararlar nedeniyle fiili veya hukuki mütekabiliyet (karşılıklılık) bulunmalıdır.
5-Yabancı mahkeme kararının, Türkiye’ nin kamu düzenine açıkça aykırı bir hüküm taşımaması gerekir.
6-Tanınması ve tenfizi istenecek kararın Türk mahkemelerinin kesin yetkisine girmeyen konularda olması gerekir.
7-Tanıma ve tenfiz istenecek olan kararda davanın karşı tarafına savunma hakkı ve süresinin verilmiş olması gerekir.


BOŞANMA DAVALARI

A-GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME

B-BOŞANMA NEDENLERİ

I-ZİNA
II- HAYATA KAST, PEK KÖTÜ VEYA ONUR KIRICI DAVRANIŞ
III- SUÇ İŞLEME VE HAYSİYETSİZ HAYAT SÜRME
IV-AKIL HASTALIĞI NEDENİYLE BOŞANMA
V-TERK NEDENİYLE BOŞANMA
VII- EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELDEN SARSILMASI
        ÖNEMİ AÇISINDAN ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI

C-TANIMA VE TENFİZ


 
Ziyaretçi Sayısı : 549186 Sayfa Gösterimi : 8261145 Online Kişi: 11