Adana Avukat İsmail Sari
Avukat İsmail Sarı
 
VEKÂLETNAME
                          VEKÂLETNAME

Genel itibarı ile bir kişinin resmi kurum ve kuruluşlarda olan resmi işlerini bizzat takip edemedikleri zaman Borçlar kanunu 386. maddesinde düzenlenen Vekâlet sözleşmesi ile başka kişileri bu işleri yapmak için görevlendirebilirler.

Bu görevlendirmede;
Görevlendirmeyi yapacak kişi, müvekkil, işi yapacak olan kişi ise vekil olarak isimlendirilir.

Eğer ki bir işinizi vekil aracılığı ile yapmak durumunda kalırsanız.
Aşağıdaki hususlara dikkat etmeniz sizlerin yararına olacaktır.

1-Düzenlemiş bulunduğunuz vekâletname metninde vekilinize vermiş olduğunuz yetkiler, işin yapılmasından daha fazla yetki kapsayıp kapsamadığını,

2-Yaptırmak istediğiniz işin, yapılmasından daha fazla yetki içeren vekâletnamedeki yetkilerin vekiliniz tarafından kullanılması halinde ne tür bir zararla karşı karşıya kalacağınızı,

3-Taşınmazlarız üzerindeki haklarınızın devri hususunda düzenleyeceğiniz vekâletnamelerde, hangi taşınmazının için işlem yapmanız gerekiyorsa o taşınmazlarla ilgili yetkileri sınırlamanız gerektiğini, işinizin niteliği ne ise o yetkileri aşan yetkileri vermemenizin sizin menfaatinize olduğunu

Örneğin taşınmazınızı, Satma yetkisi verdiğiniz bir vekâletnamede taşınmazı satma yanında ipotek yaptırma veya bankalardan kredi çekme yetkisi verip, vekilinizde taşınmazı satma yerine kredi kullanması halinde kredi borçlusunun siz olduğunuzu ve hiç yoktan borç altına girme ihtimaliniz olduğu gibi,

4-Vekâletname verdiğiniz kişiye bu işi yapma karşılığı yasal olarak mutlaka bir ücret ödemek durumunda olmanız nedeniyle vekâlet ücretini mutlaka, işe başlamadan belirleyip yazılı hale getirmenin sizin menfaatinize olduğu hususunu,

5-Vekilinizi seçerken, mümkün olduğunca size işiniz hakkında bilgi verebilecek niteliklere sahip kişilerden seçmenizin sizin yararınıza olacağını.

6-Bir davanız nedeniyle vereceğiniz vekâletnamede, vekilinizin kanun gereğince ancak ve ancak bir avukat olması gerektiğini

7-Genel olarak avukatlara verilen vekâletnameler;
a)Boşanma davaları için verilen vekâletname,
b)Genel anlamda tüm davalarınızın takibi için verilen vekâletname,
c)Yabancı ülke mahkemelerinin Türkiye’ de uygulanabilmesi için Tanıması  ve Tenfiz kararlarının alınması için vekaletname olmak üzere üçe ayrılır.

Boşanma davalarında sizi temsil için vereceğiniz vekâletnamelerde, genel anlamda verilen yetkiler ile birlikte  ‘BOŞANMA DAVASI’ ibaresi ve eşinizin İsmini’ de açıkça belirtilmesi zorunlu olup bu vekâletnamelerde fotoğrafınızın da bulunması gereklidir.

8-Tüm vekâletnamelerde 01.01.2007 tarihinden sonra gerek vekilin ve gerekse müvekkilin T.C.Kimlik numarasının mutlaka bulunması gerektiği ve sadece şirketlerin vekâletname vermeleri halinde Vergi kimlik numarası belirtileceği

                   VEKALETNAME ÖRNEKLERİ


BOŞANMA DAVASINA İLİŞKİN VEKÂLETNAME
                              ÖRNEĞİ
                   BOŞANMA DAVALARI İÇİN VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

            Aleyhime açılmış ve açılacak dava ve takiplerden dolayı  T.C Yargı organlarının, meclislerinin daire ve kuruluşlarının her kısım ve derecesinde, her yol ve sıfatla beni temsile hak ve menfaatlerimi korumaya,keza eşim ………………………….’ ın aleyhine açtığım veya eşim …………………………..’ ın benim aleyhine açacağı BOŞANMA,  davaları ile ilgili Keza Türkiye dışında başka ülke mahkemelerinin vermiş olduğu boşanma davama ilişkin kararların TANINMASI VE TENFİZİ davaları ile  sair  kurumlar ve kişiler aleyhine davalar açmaya, icra takibinde bulunmaya, açılmış davalara katılmaya, takibe ve neticelendirmeye, teslim edilecek evrakları ilgili kurumlara teslim etmeye tahkime ve hakem tayinine, her nevi dilekçe ve evrakları beni temsilen kendi imzası ile ilgili kurum ve kuruluşlara vermeye, tebliğ ve tebellüğe, tanık, bilirkişi göstermeye, karşı taraftan gösterilenleri kabul veya redde, protesto, ihtarname ve ibraname keşidesine, keşide olunanlara cevap vermeye, yemin teklifi ve kabul ve redde, keşif yaptırmaya, keşiflerde hazır bulunmaya, keşif raporlarına itirazlara, yeniden keşif talebinde bulunmaya, ihtiyati ve icra-i tedbir ve hacizler yaptırmaya ve kaldırtmaya, İcra Daireleri, Yargıtay, Sayıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, vergi mahkemeleri ve Devlet Güvenlik Mahkemeleri ile yasalarla kurulmuş ve kurulacak yargı organları ve diğer devlet dairelerinin tümünde gerekli her türlü kanuni işlemleri yapmaya, işleri takibe, murafaaya, kararları temyize, kararların düzeltilmesi ve yargılamanın iadesini istemeye, hakim, bilirkişi, hakem , şahit, katip ve bilirkişileri şikayete ve redde, dava nakline, duruşmalara katılmaya, elden evrak alıp vermeye, kayıt ve suretler çıkartmaya, dosyaları tetkike, yanlışlıkları düzelttirmeye, vergi daireleri, vergi itiraz, takdir, temyiz ve il uzlaşma komisyonları ile yasalarla bu konuda kurulmuş ve bundan sonra kurulacak organlarda beni temsile, uzlaşma  talebinde bulunmaya, tutanakları imzalamaya, itiraza, gerekli yasal işlemleri takip ve neticelendirmeye, duruşmalardan vareste tutulmam yolunda talepte bulunmaya, tüm kararların infazını ilgili kuruluşlardan istemeye, ahzu kabza, sulh ve ibraya, davayı kabul ve redde, davadan feragata ve feragatı davayı kabule, temyizden feragata ve temyizden feragatı kabule, başkalarını tevkil, teşrik ve azle yetkili olmak üzere ADANA Barosuna kayıtlı, SEYHAN V.D/T.C.KİM NO:51076827466 vergi sicil numarasında kayıtlı, turhan Cemal beriker bul.Ziya algan işm.K:7 D:54 SEYHAN/ADANA adresindeki  AV.İSMAİL SARI Tarafımdan vekil kılınmıştır.

Vekâletname veren       :
Adresi                      :
Gerçek kişiler için T.C.Kimlik No:
Not: Boşanma davası ve Yabancı Mahkeme kararları için, Tanıma ve Tenfize ilişkin olarak avukata verilecek vekâletnamede vekâletname veren kişinin fotoğrafı bulunması zorunludur.


            
                  GENEL DAVA VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ
                   
       
            Aleyhime açılmış ve açılacak dava ve takiplerden dolayı  T.C Yargı organlarının, meclislerinin daire ve kuruluşlarının her kısım ve derecesinde, her yol ve sıfatla beni temsile hak ve menfaatlerimi korumaya,  ilgili Keza sair  kurumlar ve kişiler aleyhine davalar açmaya, icra takibinde bulunmaya, açılmış açmış bulunduğum davalar ile aleyhime açılan  davalara katılmaya, takibe ve neticelendirmeye, teslim edilecek evrakları ilgili kurumlara teslim etmeye tahkime ve hakem tayinine, her nevi dilekçe ve evrakları beni temsilen kendi imzası ile ilgili kurum ve kuruluşlara vermeye, tebliğ ve tebellüğe, tanık, bilirkişi göstermeye, karşı taraftan gösterilenleri kabul veya redde, protesto, ihtarname ve ibraname keşidesine, keşide olunanlara cevap vermeye, yemin teklifi ve kabul ve redde, keşif yaptırmaya, keşiflerde hazır bulunmaya, keşif raporlarına itirazlara, yeniden keşif talebinde bulunmaya, ihtiyati ve icra-i tedbir ve hacizler yaptırmaya ve kaldırtmaya, İcra Daireleri, Yargıtay, Sayıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, vergi mahkemeleri ve Devlet Güvenlik Mahkemeleri ile yasalarla kurulmuş ve kurulacak yargı organları ve diğer devlet dairelerinin tümünde gerekli her türlü kanuni işlemleri yapmaya, işleri takibe, murafaaya, kararları temyize, kararların düzeltilmesi ve yargılamanın iadesini istemeye, hakim, bilirkişi, hakem, şahit, katip ve bilirkişileri şikayete ve redde, dava nakline, duruşmalara katılmaya, elden evrak alıp vermeye, kayıt ve suretler çıkartmaya, dosyaları tetkike, yanlışlıkları düzelttirmeye, vergi daireleri, vergi itiraz, takdir, temyiz ve il uzlaşma komisyonları ile yasalarla bu konuda kurulmuş ve bundan sonra kurulacak organlarda beni temsile, uzlaşma  talebinde bulunmaya, tutanakları imzalamaya, itiraza, gerekli yasal işlemleri takip ve neticelendirmeye, duruşmalardan vareste tutulmam yolunda talepte bulunmaya, tüm kararların infazını ilgili kuruluşlardan istemeye, ahzu kabza, sulh ve ibraya, davayı kabul ve redde, davadan feragate ve feragati davayı kabule, temyizden feragati ve temyizden feragati kabule, başkalarını tevkil, teşrik ve azle yetkili olmak üzere ADANA Barosuna kayıtlı, SEYHAN V.D/T.C.KİM NO:51076827466 vergi sicil numarasında kayıtlı, turhan Cemal beriker bul.Ziya algan işm.K:7 D:54 SEYHAN/ADANA adresindeki  AV.İSMAİL SARI Tarafımdan vekil kılınmıştır.
Vekâletname veren       :
Adresi                       :
Gerçek kişiler için T.C.Kimlik/Tüzel kişiler için Vergi Dairesi ve sicil no: 
Ziyaretçi Sayısı : 549166 Sayfa Gösterimi : 8261125 Online Kişi: 4